TV& VIDEO

thị trường chung

Ba trụ cột vững chắc của Cộng đồng ASEAN

Ba trụ cột vững chắc của Cộng đồng ASEAN

VTV.vn - Cộng đồng ASEAN hình thành dựa trên 3 trụ cột là Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội.