TV& VIDEO

thờ phụng

Hoàn tất Hồ sơ Tín ngưỡng thờ Mẫu trình UNESCO

Hoàn tất Hồ sơ Tín ngưỡng thờ Mẫu trình UNESCO

Viện Văn hóa Nghệ thuật QG Việt Nam vừa phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất Hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt” để chờ Hội đồng Di sản văn hóa QG tổ chức thẩm định trước khi đệ trình UNESCO.