TV& VIDEO

thỏa ước

Hội thảo chuyên đề thuế: Nóng vấn đề tránh đánh thuế hai lần

Hội thảo chuyên đề thuế: Nóng vấn đề tránh đánh thuế hai lần

 Vấn đề nổi bật được các doanh nghiệp và chuyên gia phân tích sâu trong hội thảo chuyên đề thuế là làm thế nào để tránh bị đánh thuế thu nhập hai lần ở hai quốc gia đã có ký kết hiệp ước về thuế.