TV& VIDEO

thống nhất nhận định

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2

Tại phiên họp này, Chính phủ đã tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm cũng như việc triển khai các nội dung Nghị quyết 01 của Chính phủ.