TV& VIDEO

thông tin kịp thời

"Báo chí với sự nghiệp phát triển doanh nghiệp"

"Báo chí với sự nghiệp phát triển doanh nghiệp"

VTV.vn - "Báo chí với sự nghiệp phát triển doanh nghiệp" là chủ đề của diễn đàn đối thoại doanh nhân - nhà báo năm 2017.