Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành và Công ty TNHH một thành viên Da giầy Hải Phòng rà soát hồ sơ đối với số lao động (293 người) còn đủ điều kiện xác định là lao động dôi dư theo quy định tại thời điểm cổ phần hóa Công ty.

Đồng thời chỉ đạo Công ty sau khi bán cổ phần thực hiện quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa, xác định kinh phí chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư, báo cáo UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt theo thẩm quyền.

Trường hợp số tiền thu được từ cổ phần hóa không đủ giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư thì được cấp kinh phí từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để chi trả cho người lao động.

Phan Hiển