•  

  • Ảnh minh họa

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đang thực hiện dở dang trên địa bàn, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư sớm triển khai xây dựng dự án, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương kiểm tra, rà soát các dự án đang thực thiện để chỉ đạo xử lý kịp thời trong năm 2014.

Đối với các dự án chủ đầu tư đã bố trí đủ kinh phí, đã có nhà tái định cư (đối với trường hợp có bố trí tái định cư) và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được các quận, huyện, thị xã phê duyệt thì có biện pháp quyết liệt để thực hiện xong trước ngày 31/12/2014.

Đối với các trường hợp đã đủ điều kiện thực hiện nêu trên, đã vận động thuyết phục nhưng không chấp hành thì các địa phương áp dụng biện pháp hành chính kiên quyết để thực hiện.

Đối với các trường hợp chủ đầu tư chưa bố trí được kinh phí thực hiện; chưa bố trí quỹ nhà tái định cư thì phải chuẩn bị đủ theo quy định; nếu không chuẩn bị được thì phải thông báo cho người bị thu hồi đất biết việc điều chỉnh kế hoạch, thời gian di chuyển, giải phóng mặt bằng.

Đối với các trường hợp không di chuyển được do có vướng mắc về chính sách vượt thẩm quyền giải quyết thì đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ, báo cáo Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố xem xét.

Bên cạnh đó, Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất; mời đại diện Tổng cục Quản lý đất đai để xin ý kiến về cơ chế, chính sách thu hồi đất đối với trường hợp thực hiện phương thức thỏa thuận chuyển nhượng, bồi thường, hỗ trợ với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt nhưng chủ đầu tư chỉ thỏa thuận được một phần diện tích, phần còn lại các chủ sử dụng đất không thỏa thuận dẫn đến dự án không triển khai được, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/12/2014.

Thành phố lưu ý Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố kiểm tra, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung nêu trên, tổng hợp kết quả thực hiện để đánh giá, xếp loại thi đua năm 2014; chủ trì cùng các ngành liên quan xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc do các quận, huyện, thị xã kiến nghị, đề xuất, báo cáo thành phố xem xét./.