Đây là văn bản vừa được NHNN gửi tới tất cả các tổ chức tín dụng. Theo đó, các ngân hàng phải báo cáo NHNN, mà cụ thể là Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng về kế hoạch xử lý nợ xấu của từng tháng.

Theo đó, các ngân hàng phải nỗ lực triển khai thực hiện để đến ngày 30/6 phải bán được tối thiểu 75% và đến ngày 30/9 bán hết 100% tổng số nợ xấu được ấn định.

Ngoài ra, các ngân hàng phải chủ động, tích cực xử lý nợ xấu bằng các biện pháp thu hồi nợ, phát mãi tài sản, chuyển nợ thành vốn góp, nhận tài sản đảm bảo thay thế cho nghĩa vụ trả nợ, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, bán nợ cho tổ chức, cá nhân khác...

Nếu ngân hàng thương mại không bán được đủ số nợ, NHNN có thể áp dụng các biện pháp chế tài. Việc định ra các hạn chót như cuối tháng 6 tới phải bán đủ 75% số nợ xấu, cuối tháng 9 bán hết 100% nợ xấu cho thấy cơ quan quản lý kiên quyết đẩy nhanh tiến độ cơ cấu các ngân hàng.

Trước đó, theo phương án đã được NHNN chấp thuận, năm nay VAMC sẽ phát hành khoảng 80.000 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt để trả cho các ngân hàng bán nợ.

Anh Minh