•  

Sáng 28/1 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng năm 2014.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng năm 2014 đã được triển khai đúng kế hoạch, đạt hiệu quả thiết thực. Bộ Quốc phòng đã chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng và Nhà nước nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước.

Hợp tác về quốc phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; tăng cường khả năng tác chiến và sức mạnh quốc phòng của đất nước; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2014, Hội nghị xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại quốc phòng năm 2015 là: tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết 28 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế; Nghị quyết 806 của Quân ủy Trung ương về Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống; tham gia có hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Để thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng năm 2015 và những năm tiếp theo, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới cần tích cực, chủ động trong công tác tham mưu chiến lược, tham mưu xử lý các tình huống và tham mưu phục vụ sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền, địa phương có biên giới với các nước láng giềng; việc hợp tác biên giới với các nước láng giềng cần được tăng cường.

Bên cạnh đẩy mạnh hợp tác quốc phòng đa phương, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ, cần phải coi việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là một trọng tâm của công tác đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng nhấn mạnh yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại quốc phòng cần được thực hiện chính xác, kịp thời và sinh động hơn nữa trong thời gian tới.

PV