Thủ tướng dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh