TV& VIDEO

thửa đất

Quy hoạch treo quá 3 năm, dân sẽ được bồi thường

Quy hoạch treo quá 3 năm, dân sẽ được bồi thường

UBND TP.HCM đề xuất nếu sau ba năm Nhà nước không thực hiện quy hoạch thì người dân được chuyển mục đích sử dụng đất và được bồi thường theo quy định.