TV& VIDEO

thực chi

Ủy ban TVQH: Báo cáo thu chi 2011 cơ bản chính xác

Ủy ban TVQH: Báo cáo thu chi 2011 cơ bản chính xác

 Báo cáo quyết toán NSNN năm 2011 của Chính phủ phản ánh cơ bản chính xác số thực thu, thực chi thông qua việc đối chiếu có xác nhận của Kho bạc Nhà nước…