TV& VIDEO

thực học

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ đổi mới sau năm 2015

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ đổi mới sau năm 2015

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá thi là một trong những nội dung quan trọng của Đề án Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Theo Đề án này, trong vài năm tới đây, sẽ có những cải tiến quan trọng trong các kỳ thi lớn, trong đó có thi tốt nghiệp THPT.