TV& VIDEO

thường chi

Công bố nội dung đổi mới cơ bản của Luật Đất đai sửa đổi

Công bố nội dung đổi mới cơ bản của Luật Đất đai sửa đổi

Chiều 6/1, Tổng cục quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị phổ biến những nội dung đổi mới cơ bản của Luật Đất đai sửa đổi năm 2013.