TV& VIDEO

tiên liệu

Lao động Mỹ lâm cảnh “tiến thoái lưỡng nan”

Lao động Mỹ lâm cảnh “tiến thoái lưỡng nan”

 Không chỉ các doanh nghiệp, mà một bộ phận lớn người dân Mỹ - những người đang và sẽ làm việc cho Chính phủ cũng bị rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” sau khi Chính phủ đóng cửa.