Tiếp tục điều chỉnh phương án thi THPT tới năm 2019