TV& VIDEO

tiêu thụ hàng hóa

Gỡ bỏ rào cản, thúc đẩy đầu tư

Gỡ bỏ rào cản, thúc đẩy đầu tư

Khi Hiệp định được ký kết và triển khai, thương mại 2 chiều sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời thúc đẩy đầu tư giữa các nền kinh tế thành viên nhờ các rào cản được giảm bớt.