tìm cách

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông qua chiến lược mới

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông qua chiến lược mới

Ngày 19/6, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông qua chiến lược mới nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.