TV& VIDEO

tinh giản cán bộ

Tinh giản gọn hệ thống chính trị cơ sở

Tinh giản gọn hệ thống chính trị cơ sở

VTV.vn - Việc tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực hoạt động của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ngày càng trở nên cấp thiết.