TV& VIDEO

tổng cục bưu điện

CNTT đã thay đổi cuộc sống chúng ta như thế nào?

CNTT đã thay đổi cuộc sống chúng ta như thế nào?

Công nghệ thông tin (CNTT) không chỉ đơn thuần là một ngành kinh tế mà đã trở thành nền tảng cho sự phát triển của mọi ngành, mọi lĩnh vực và chi phối trực tiếp mọi hoạt động của con người.