tổng vốn

Vốn FDI vào Việt Nam bắt đầu tăng

Vốn FDI vào Việt Nam bắt đầu tăng

Từ đầu tháng 7 đến nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang bắt đầu tăng tốc.