trả của

EVN đang nợ PVN hơn 14.000 tỷ đồng

EVN đang nợ PVN hơn 14.000 tỷ đồng

Tổng công ty Điện lực Dầu khí PV Power - đơn vị trực thuộc PVN sẽ lỗ hơn 1.000 tỷ đồng nếu như hạch toán đủ cả khoản lãi vay phải trả phát sinh từ khoản nợ tiền điện mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn chưa thanh toán.