TV& VIDEO

trải thảm

Từ 8/4, tính diện tích căn hộ theo cách đo thông thủy

Từ 8/4, tính diện tích căn hộ theo cách đo thông thủy

Thông thủy là cách tính diện tích căn hộ theo diện tích trải thảm, nghĩa là ở đâu có thể trải được thảm thì ở đó sẽ được đo.