TV& VIDEO

Trần Văn Truyền

Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Trần Văn Truyền

Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Trần Văn Truyền

Ngày 30/12, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 9396-CV/VPTW về việc công bố Thông báo của Ban Bí thư về xem xét xử lý kỷ luật ông Trần Văn Truyền.