TV& VIDEO

triệt thoái

NATO cải tổ cách thức chỉ huy sau 2015

NATO cải tổ cách thức chỉ huy sau 2015

Tổng tư lệnh quân đội các quốc gia thành viên NATO vừa kết thúc 2 ngày họp tại Brussels. Trọng tâm cuộc họp là kế hoạch cải tổ phương thức chỉ huy cũng như phân bố lực lượng sau năm 2015.