TV& VIDEO

trừ gian

The Mask of Zorro – Trừ gian diệt bạo

The Mask of Zorro – Trừ gian diệt bạo

Hình tượng người hùng trừ gian diệt bạo, chống lại cường quyền và giúp đỡ dân nghèo xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim của Hollywood. Một trong số những người hùng đó là Zorro.