trung cấp

Liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề

Liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề

Liên kết với doanh nghiệp đang được xem là một hướng đi hiệu quả cho các cơ sở dạy nghề của TP.HCM.