TV& VIDEO

truy quét vàng tặc

Huyện Nam Giang quyết liệt truy quét "vàng tặc"

Huyện Nam Giang quyết liệt truy quét "vàng tặc"

VTV.vn - Lãnh đạo chính quyền địa phương huyện Nam Giang đã nhiều lần tổ chức các đợt truy quyét, tuy nhiên các đối tượng vẫn tiếp tục lén lút khai thác.