TV& VIDEO

tụ cư

Làm gì để Hà Nội thanh lịch?

Làm gì để Hà Nội thanh lịch?

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, văn hóa đô thị là ưu thế của Hà Nội, do vậy cần phải xây dựng văn hóa, nếp sống, con người và tâm hồn đô thị.