TV& VIDEO

từ lúc nào

"Học chỉ vì bằng cấp là không đủ"

"Học chỉ vì bằng cấp là không đủ"

 Theo Tiến sĩ Giáp Văn Dương, học để có bằng cấp, để kiếm được một công việc là một quan tính văn hóa đã có từ lâu và quán tính này không sai, tuy nhiên học chỉ vì bằng cấp thôi là không đủ.