TV& VIDEO

tu nghiệp

Thiếu lao động, nhiều ngành công nghiệp Nhật Bản biến mất

Thiếu lao động, nhiều ngành công nghiệp Nhật Bản biến mất

Tình trạng lão hóa dân số đang khiến nhiều ngành công nghiệp tại Nhật Bản buộc phải thu hẹp quy mô họat động hoặc chuyển địa điểm sản xuất sang quốc gia khác.