TV& VIDEO

từ ngữ

Áp dụng khung năng lực ngoại ngữ 3 cấp và 6 bậc

Áp dụng khung năng lực ngoại ngữ 3 cấp và 6 bậc

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục.