TV& VIDEO

tựa sách

Hội sách TP.HCM lần thứ 8 có nhiều điểm mới

Hội sách TP.HCM lần thứ 8 có nhiều điểm mới

Tại TP.HCM, Tổng Công ty văn hóa Sài Gòn sẽ tổ chức Hội sách thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8, kéo dài từ ngày 24-30/3/2014.