TV& VIDEO

tỷ lệ nữ trong cơ quan dân cử

Đảm bảo tỷ lệ nữ trong cơ quan dân cử

Đảm bảo tỷ lệ nữ trong cơ quan dân cử

VTV.vn - Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đã đưa ra chỉ tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 là trên 35%.