U23 Singapore

Singapore bước vào cuộc tổng tuyển cử lịch sử

Singapore bước vào cuộc tổng tuyển cử lịch sử

VTV.vn - Người dân Singapore đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá có sự cạnh tranh cao nhất.