TV& VIDEO

UBND tỉnh Lào Cai

Phát biểu chào mừng LHTHTQ lần thứ 36 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Phát biểu chào mừng LHTHTQ lần thứ 36 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

VTV.vn - Ông - UBND tỉnh Lào Cai - đã có lời phát biểu chào mừng Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36.