TV& VIDEO

Undo

“Lắc máy” để Undo trên iPhone

“Lắc máy” để Undo trên iPhone

Bạn lỡ nhầm hoặc thực hiện nhầm một thao tác nào đó trên iPhone và không muốn thực hiện lại từ đầu? Chỉ cần lắc máy, bạn có thể “Undo”, trở về hành động trước đó một cách dễ dàng.