TV& VIDEO

ứng dụng thông minh

Vận hành hệ thống thông tin đất đai trên cả nước vào năm 2020

Vận hành hệ thống thông tin đất đai trên cả nước vào năm 2020

VTV.vn - Từ nay đến năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng, hoàn thiện dữ liệu, đưa hệ thống thông tin quản lý đất đai vào vận hành thống nhất trên phạm vi toàn quốc.