TV& VIDEO

UPS

Huawei Premia 4G: Smartphone Android "rẻ mà ngon"

Huawei Premia 4G: Smartphone Android "rẻ mà ngon"

 Không xuất sắc về mặt sức mạnh nhưng Huawei Premia 4G vẫn thu hút được nhiều sự chú ý bởi giá thành khá "mềm".