TV& VIDEO

vân hội đất nước

Hội báo Xuân 2015: Góc nhìn toàn cảnh về đất nước

Hội báo Xuân 2015: Góc nhìn toàn cảnh về đất nước

Những ấn phẩm báo chí tại Hội báo Xuân cho thấy những góc nhìn, sự phân tích về những thành công cũng như thách thức đối với đất nước.