TV& VIDEO

vây ráp

LHQ thông qua nghị quyết viện trợ nhân đạo tại Syria

LHQ thông qua nghị quyết viện trợ nhân đạo tại Syria

Nghị quyết kêu gọi tất cả các bên tham chiến ở Syria ngay lập tức cho phép hàng viện trợ được đưa vào các khu vực có đông dân cư, kể cả những khu vực bị vây ráp thành phố Homs.