TV& VIDEO

vì nhân dân

"Phải lấy mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo"

"Phải lấy mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo"

“Cần phải lấy mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân”.