Bế mạc Festival Huế - 04/5/2016

  • Bế mạc Festival Huế ngày 04/5/2016.