Chuyện thường ngày: Chuyện bình giữ nhiệt

  • Chuyện thường ngày với nội dung: Chuyện bình giữ nhiệt ngày 21/01/2016.