Kết nối miền Trung - 10/01/2018

  • Kết nối miền Trung ngày 10/01 với nội dung: Phục hồi vùng tiêu sau bão.