Kết nối miền Trung - 20/3/2017

  • Kết nối miền Trung ngày 20/3 với nội dung: Đà Nẵng xoay trục đầu tư cho văn hóa.