Nét đẹp cuộc sống: Mai Phương

  • Nét đẹp cuộc sống với sự tham gia của khách mời: Mai Phương.