Người miền Trung - 31/7/2016

  • Người miền Trung ngày 31/7/2016: Nghệ nhân Brol Vẽ.