Nói điều muốn nói: Đất ở cho gia đình liệt sỹ

  • Nói điều muốn nói với nội dung: Đất ở cho gia đình liệt sỹ.