Nói điều muốn nói: Điêu đứng trên đất vàng

  • Nói điều muốn nói: Điêu đứng trên đất vàng.